Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

ALAPELVEK

 • Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • Direkt marketing e-mailt csak hozzájárulás alapján küldünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Biztosítjuk a személyes adatokkal kapcsolatos jogok érvényesülését. A tiltakozás jogával kapcsolatos tájékoztatást a lenti 9. pont tartalmazza.

1. Mit teszünk az Ön személyes adatai védelméért?

https://poptarisznya.hu/ domain név alatt elérhető honlap (a továbbiakban “Honlap“) szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos személyes adatok kezelése. Jelen tájékoztató részletesen tartalmazza a személyes adatok kezelésével összefüggő információkat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen tájékoztatót („Tájékoztató”) azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen.

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Bizalmasan kezeljük a személyes adatait és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, amely az Ön személyes adatainak biztonságát szolgálja. Amennyiben Ön szerződést köt vagy kötött velünk (termékvásárlás, szolgáltatás igénybevétele), akkor személyes adatai kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, illetve ennek megkötése. Ilyen és más esetekben az adatkezelés szerződés létrejötte, valamint teljesítése, illetve jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt is szükséges lehet.

A jelen Tájékoztató megfelelően vonatkozik azokra a vásárlásokra is, amelyek az üzlethelyiségünkben történnek, a Honlapon igénybevétele nélkül. Ezeken az esetekben az alábbi adatkezelésekre kerül sor: [név, lakcím].

2. Kikre és mire vonatkozik a jelen Tájékoztató?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató („Tájékoztató”) hatálya kiterjed mind a Honlapot látogató és ott valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználókra, azaz az Ön személyes adatainak kezelésére.

A jelen Tájékoztató az annak elején feltüntettet időponttól alkalmazandó.

3. Ki az adatkezelő?

A Honlap tulajdonosa és működtetője a Power Media Group Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166.,

info@poptarisznya.hu

4. Mi az adatkezelés jogszabályi háttere?

A személyes adatait a mindenkor alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel („Irányadó Jogszabályok”) összhangban kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

 1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”);
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény („Infotv.”), amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó;
 3. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”), amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.

A jelen Tájékoztatóban külön meg nem határozott fogalmak a fenti jogszabályokban, különösen a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

5. Milyen célokból kezeljük a személyes adatokat?

A Honlap célja termékeink és szolgáltatásaink megismertetése, promóciója meglévő és potenciális ügyfeleink részére, valamint ezen termékek és szolgáltatások értékesítése. Alapvetően e cél elérése érdekében kerül sor a személyes adatok kezelésére. Az egyes célokat az alábbiakban részletesen ismertetjük.

5.1.   A Honlap látogatása – regisztráció nélkül (cookie-k/sütik és más hasonló megoldások)

Az adatkezelés célja
A Honlap működtetése, az azon található információk elérhetővé tétele, weboldal-analitika, a felhasználói élmény fokozása, a Honlap karbantartása, fejlesztése. A cookie-k/sütik használatáról lásd a Cookie Tájékoztatót.

Az érintettek kategóriái
A Honlapot regisztráció nélkül böngésző látogatók.

Az adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás vagy szerződés megkötése/teljesítése – a Cookie Tájékoztatónkban felsorolt cookie-k szerint.

A kezelt személyes adatok köre
Cookie-k és ehhez összefüggésben IP cím, a hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés, az operációs rendszer típusa, a böngésző típusa, és a Honlapon végzett aktivitásra vonatkozó adatok. Ezek kezelésére jórészt aggregált és/vagy anonimizált formában kerül sor, cookie-k (sütik) vagy hasonló technológiák segítségével.

Az adatkezelés időtartama
A látogatottsági adatok jórészt aggregált és anonimizált formában történő analitikai célú feldolgozására egytől két évig terjedő időtartamig kerül sor. Ezt követően a látogatottsági adatok már kizárólag anonimizált, azaz személyes adatokat nem tartalmazó formában kerülnek kezelésre. Részletes információt a Google Analytics honlapja tartalmaz.

Adatfeldolgozó(k):
Tárhely szolgáltatónk. A látogatottsági adatok feldolgozására a Google Analytics szolgáltatásait vesszük igénybe. További részleteket a lenti 7.1. pontja tartalmaz.

5.2.  Szolgáltatásokat igénybevevők

Az adatkezelés célja
Kapcsolattartás; Azonosítás; Igényelt információk adásban, vagy írásos formában történő megosztása; igényelt zártkörű eseményekről való értesítés.

Az érintettek kategóriái
A Honlapon az Üzenőfalon üzenetet, vagy személyes információkat megosztó, itt, vagy egyéb helyen konzultációra jelentkező, infóterméket igénybevevő, kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő látogatók.

A kezelt személyes adatok köre
Vezetéknév, Keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám és a megjegyzésben esetleg megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

Adatfeldolgozó(k):
Power Media Group Kft. (1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166.), valamint
Tárhely szolgáltatónk.

Adattovábbítás:
Online fizetést biztosító szolgáltató(k)

5.3.  Vásárlással kapcsolatos adatmegőrzési kötelezettség

Az adatkezelés célja
Jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

Az érintettek kategóriái
Vásárlók.

Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése, így különösen a számviteli és adózási jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

A kezelt személyes adatok köre
Számlákon és egyéb számviteli bizonylatokon szereplő adatok, ideértve különösen a nevet és címet.

Az adatkezelés időtartama
A számla (bizonylat) keletkezését követő nyolc (8) év, ameddig kötelesek vagyunk a számviteli bizonylatok megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.

Adatfeldolgozó(k):
Tárhely szolgáltatónk és könyvelőnk.

5.4.  Kérdések megválaszolása

Az adatkezelés célja
Olyan érdeklődések, tájékoztatáskérések megválaszolása, amelyek nem minősülnek fogyasztói panasznak vagy más igényérvényesítésnek.

Az érintettek kategóriái
Érdeklődő természetes személy.

Az adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok köre
Név, e-mail cím, opcionálisan telefonszám, vagy az érdeklődő által megadott egyéb információ, amely tartalmazhat személyes adatot is.

Az adatkezelés időtartama
Az érdeklődés elküldésétől számított két (2) év, kivéve, ha jogszabály más megőrzési időt ír elő vagy ha az adatok megőrzése esetleges jogi igénnyel szembeni védekezés céljára szükséges lehet.

Adatfeldolgozó(k):
A fent felsorolt közösségi oldalak szolgáltatói.

5.5.  Közösségi oldalakon történő tevékenységgel összefüggő marketing célú adatkezelések

Az adatkezelés célja
Marketing kampányok lebonyolítása, marketing jellegű üzenetek küldése, illetve megjelenítése közösségi oldalakon.

Az érintettek kategóriái
Közösségi oldalak (Facebook, Youtube, Instagram stb.) azon felhasználói, akik kedvelték („lájkolták”), követték stb. a Honlapot.

Az adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok köre
A közösségi oldalakon regisztrált felhasználó neve, nyilvános profilképe.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartamát, módját, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeit az adott közösségi oldalak tájékoztatói tartalmazzák.

Személyre szabás (profilalkotás)
A közösségi oldalakról származó adatokat felhasználhatjuk személyre szabáshoz. (lásd lenti 6. pont)

Adatfeldolgozó(k):
A fent felsorolt közösségi oldalak szolgáltatói.

5.6.  Személyes adatokkal kapcsolatos érintetti jogok érvényesítés

Az adatkezelés célja
Érintetti jogok kezelése, nyilvántartása, utánkövetése, esetleges jogi igényekkel szembeni védekezés.

Az érintettek kategóriái
A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó természetes személyek.

Az adatkezelés jogalapja
Jogos érdekünk.

A kezelt személyes adatok köre
A megkeresés dátuma, a megkereső természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint a konkrét igénnyel kapcsolatos információk, és az általunk adott válasz.

Az adatkezelés időtartama
A konkrét érintetti igény lezárását követő öt (5) év.

Adatfeldolgozó(k):
Tárhely szolgáltatónk.

Adattovábbítás:
Hatósági ellenőrzés esetén az ellenőrző hatóságoknak történő adattovábbítás. Jogi képviselőnk.

A személyes adatok kezelésére sor kerülhet akkor is, ha a hozzájárulás visszavonásra került, de a személyes adatok kezelése szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a mi jogos érdekünk vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése vagy a létrejött szerződés teljesítése céljából. Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági, honvédelmi és közbiztonsági célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

6. Mit jelent a személyre szabás (profilalkotás)?

Mint a legtöbb cég, mi is figyelhetjük azt, hogy Ön hogyan használja a Honlapot, így többek között, hogy milyen termékek vagy szolgáltatások iránt érdeklődik, miket vásárolt korábban. Ezt az Ön személyes preferenciáinak, érdeklődésének elemzése és előre jelzése céljából tesszük (személyre szabás), azaz hogy az Ön számára releváns, személyre szabott ajánlatokat tudjunk nyújtani, megjeleníteni, küldeni. A fenti 5. pontban, az egyes adatkezelések esetében tüntettük fel, hogy mikor kerülhet sor profilalkotásra. Önnek joga van tiltakozni a profilalkotás ellen, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek csak úgy tudunk eleget tenni, ha személyes adatait töröljük (kivéve azon adatokat, amelyeket más célokra kezelünk).

Kivételes esetekben előfordulhat, hogy az általunk végzett személyre szabás a GDPR 22. cikke szerinti automatizált döntéshozatalnak minősül. Ebben az estben biztosítjuk azt a jogot, hogy Ön a részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

7. Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat?

A Honlap technikai működtetése, a vásárlások teljesítése és ügyfeleink igényeinek teljesítése során – mint minden más hozzánk hasonló szolgáltatást nyújtó szolgáltató – alvállalkozókat veszünk igénybe. Ezek az alvállalkozók az adatvédelmi szabályok alapján általában adatfeldolgozónak minősülnek. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy egyes alvállalkozóink, pl. a rá irányadó jogi kötelezettségeknek való megfelelés és/vagy a nyújtott szolgáltatás jellege miatt adatkezelőnek minősülnek. Ha erről van szó, akkor ezt az alábbiakban külön feltüntetjük.

7.1.  A Honlap látogatottság adatainak feldolgozást végző szolgáltató(k)

Google Analytics
A Honlap látogatottsági adatainak feldolgozására jórészt aggregált és anonimizált formában kerül sor, amelyhez a Google Analytics szolgáltatásokat vesszük igénybe. A Google Analytics szolgáltatója a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a látogatottsági adatok feldolgozására az USÁ-ban található szervereken kerül sor. A Google adatvédelmi központja itt érhető el.A Google részese az EU-US Privacy Shieldnek, amely az EU Bizottságának határozata alapján arra szolgál, hogy biztosítsa a megfelelő szintű védelmet az USÁ-ban kezelt (feldolgozott) adatokra. A Google Privacy Shield adatlapja itt érhető el.

Google Ads
Ezt a szolgáltatást a Honlap látogatottsági adatainak reklámtevékenységgel kapcsolatos feldolgozására vesszük igénybe. A Google Ads szolgáltatója a Google LLC (lásd fent). A Google Ads adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el.

Facebook Ads
Ezt a szolgáltatást a Honlap látogatottsági adatainak reklámtevékenységgel kapcsolatos feldolgozására vesszük igénybe. A Facebook Ads szolgáltatója a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország). A Facebook adatkezelési szabályzata itt található, arra nézve, hogy a Facebook az adatok feldolgozását melyik országban végzi, itt található további információ. A Facebook részese az EU-US Privacy Shieldnek, amely az EU Bizottságának határozata alapján arra szolgál, hogy biztosítsa a megfelelő szintű védelmet az USÁ-ban kezelt (feldolgozott) adatokra. A Facebook Privacy Shield adatlapja itt érhető el.

7.2.  A Honlapon történő online fizetés szolgáltatója

A bankkártyás fizetések a Barion online fizetési rendszeren keresztül valósulnak meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat Ön a Barion oldalán adja meg, így mi semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk az Ön bankkártya adataival. A Barion rendszerről bővebb információ a www.barion.com címen található.

8. Mit teszünk a személyes adatok biztonsága érdekében és miben kérjük az Ön segítségét?

Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatok biztonságát. A személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

Kérjük, hogy email-címét és telefonszámát tartsa naprakészen, és ezek változásáról értesítsen bennünket. Javasoljuk, hogy minden esetben csak olyan e-mail címet használjon, amelyhez kizárólag Ön fér hozzá, és amelyhez bármikor hozzá tud férni. Kérjük, hogy mások személyes adatait (pl. házhozszállítás esetén szomszéd neve, telefonszáma) ne adja meg számunkra. Amennyiben erre mégis sor kerül, akkor az Ön felelőssége, hogy beszerezze az adott személyes előzetes hozzájárulását.

Felhívjuk figyelmedet, hogy a biztonságos bankkártyás fizetőoldalon kívül (pl. e-mailben, üzenetben, telefonon) soha ne adja meg a bankkártyája számát, lejárati idejét vagy hátoldalán lévő háromjegyű CVC2/CVV2 kódot! Mi sosem kérjük el ilyen módon a kártyaadatokat, ezért ha bárki a nevünkben a fenti adatokat kérné Öntől, akkor valószínűleg adathalász (phising) próbálkozásról van szó. Ilyen esetekben semmiképpen se adjon meg adatokat, és azonnal értesítsen minket és a kártyakibocsátó bankját!

9. Milyen jogok és igényérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére?

Ön az általunk kezelt személyes adatai tekintetében jogosult arra, hogy

 1. Személyes adataidhoz hozzáférjen: Ön jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosul vagy arra, hogy a személyes adataidhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.
 2. Személyes adataid helyesbítését kérje: jogosult arra, hogy helyesbítsük pontatlan személyes adatait, valamint hiányos személyes adatainak kiegészítését kérje.
 3. Személyes adatai törlését kérje („az elfeledtetéshez való jog”): jogosul arra, hogy töröljük a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
  • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és adatkezelésünknek nincs más jogalapja;
  • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésünkre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
  • ha személyes adatait jogellenesen kezeltük;
  • ha személyes adatait jogszabály alapján törölnünk

A törlés iránti kérelem teljesítését megtagadhatjuk, ha az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Személyes adatai kezelésének korlátozását kérje: meghatározott esetekben a kérésére személyes adataid felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

 1. Tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogos érdek alapján történik, ideértve azt az esetet is, ha a közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő adatkezelés jogalapja jogos érdek: jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az adatkezelés jogos érdek alapján direkt marketing célra történik és Ön ez ellen tiltakozik, akkor mérlegelés nélkül megszüntetjük ezt az adatkezelést és/vagy adott esetben töröljük az e célra kezelt személyes adatait.
 2. Személyes adataid megkapja, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog): amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, jogosul arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére, ha (i) az adatkezelés a hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön vagy az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

(ii) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

 1. Ha személyes adatai kezelésére hozzájárulása alapján került sor, úgy hozzájárulását bármikor

Fenti jogai gyakorlására vonatkozó kérelmed a 3. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheted el. Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül napon belül közérthető formában tájékoztatást nyújtunk a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, amely indokolt esetben további két (2) hónappal meghosszabbítható. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem teljesítjük kérését, tájékoztatásunkban értesítjük Önt ennek okáról.

Amennyiben nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jogai sérültek, akkor jogosul a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – székhelyünk szerinti törvényszékhez (Fővárosi Törvényszék) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni. (A törvényszékek felsorolása és elérhetősége itt található.)

10. Mit tartunk még fontosnak?

10.1.  Közösségi oldalak

Ha a Honlapot egy közösségi oldalon bármilyen módon bejelöli, követi stb., úgy engedélyezi, hogy hozzáférjünk a közösségi oldalon levő profilodból bizonyos adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely, ismerősök felsorolása, az Ön hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz „lájkolásai”, az Ön által követett és/vagy az Önt követő személyek). A szolgáltatásainkkal való kapcsolata során egyéb, az Ön személyedéhez nem kapcsolódó adatokat is gyűjthetünk (pl. megtekintett tartalom, arról való információ, hogy a tartalmak mellett mely reklámok jelentek meg, illetve melyekre kattinthatott rá stb.). A közösségi oldalak azonban tőlünk függetlenül működnek, így önálló adatvédelmi szabályzattal is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen adatvédelmi tájékoztató, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatvédelmi szabályzata irányadó. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi szabályzatait és felhasználási feltételeit.

10.2.  Linkek

A Honlap tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem mi kezelünk (pl. alvállalkozók, kereskedelmi partnerek saját honlapja), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen adatvédelmi tájékoztató, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak tőlünk teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza át a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat mielőtt valamely személyes adatot bocsát rendelkezésre egy ilyen oldalon, vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

10.3.  Tájékoztatáskérés

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a fenti 3. pontban jelzett elérhetőségeken állunk rendelkezésére.

10.4.  A Tájékoztató módosítása

Jelen Tájékoztatót meghatározott időközönként felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a Tájékoztató módosításra kerül, úgy a módosított verziót a Honlapon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át a Tájékoztatót annak érdekében, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen. A személyes adatok kezelését érintő jelentős változtatás esetén erről email útján, adott esetben hírlevél és/vagy egyéb marketing csatorna útján is adunk tájékoztatást.